PF 2020

 

Pf-2020-zo-csop

Nejnovější aktivitaTůň pro obojživelníky ve staré pískovně

Tůň pro obojživelníky ve staré pískovně

Každý rok se naše organizace zapojuje do programu Českého svazu ochránců přírody "Ochrana biodiverzity", podpořeného Ministerstvem životního prostředí ČR. V roce 2013 jsme se rozhodli pomoci obyvatelům jedné již téměř zazemněné tůňky ve staré pískovně.

Proč vlastně pečovat o malé vodní plochy? Zvláště v Poodří je přece žab a jiné vodní žoužele tolik, že z jejich nočních " koncertů" nejednoho návštěvníka nebo rybáře octne-li se v blízkosti větších vodních ploch zvláště v letním období, rozbolí i hlava.

Scénář je však pořád stejný. Malé tůňky a jiné drobné vodní plochy jsou i dnes zaváženy odpadem a tak často při zkrášování obcí a jejich okolí v rámci různých stavebních či rekultivačních úprav naděláme více škody než užitku. K zazemnování tůněk dochází také přirozeně, kdy vodní plošku obrostou stromy a z nich padající větve a listí tyto postupně zanášejí.

Vhodné není i příliš velké zastínění vodní hladiny, neboť některé druhy obojživelníků potřebují alespoň část plochy osluněnou.

Průzkum místa

Průzkum ve staré pískovně jsme provedli na jaře (duben, květen) kdy bylo v tůni zjištěno větší množství žab (skokan hnědý, ropucha, kuňka) a později jejich nakladená vajíčka. Vlivem obrovských veder, která letos začala již v první polovině května, však došlo k výraznému vysychání vodní plochy a zda došlo k úspěšnému vývoji žab, se nám nepodařilo zjistit.

Plocha však byla doslova překryta již léty nečištěnými napadanými větvemi a množstvím odpadu (kov, igelity, pneumatiky apod.).

Vyčištění nádrže a jejich břehů

Tyto práce jsme provedli v druhé polovině srpna a začátkem září. V této době totiž takovéto zásahy nejméně ohrožují obyvatele tůněk. Do úklidu se zapojili členové dvou občanských sdružení (ČSOP A Bayerův odkaz), pomáhali také Mopíci (Mladí ochránci přírody) z Blahutovic i hosté z Brna (rodiny s dětmi), kteří trávili prázdniny v naší turistické ubytovně komunitního centra. V té době šlo již jen o louži, tolik vody ubylo. Místo i okolí bylo zbaveno odpadů, větví a byly vyřezány dřeviny příliš stínící hladinu.

Význam a pokračování projektu                                   

Vyčištěná a prosluněná vodní plocha zbavena odpadu přispěje k rozmnožování obojživelníků a jejich přežívání v krajině. Pravidelně také hodláme tůnku. kontrolovat.

Proto, že toto místo by potřebovalo trvalejší ochranu, zjistili jsme si vlastníky parcel a budeme s nimi jednat o svěření péče o starou pískovnu našemu pozemkovému spolku Domov. Podařilo se nám také zapojit do projektu dospělé děti a mládež a to i z řad "neochranářů". Poděkování patří všem, kteří pomohli tento projekt uskutečnit.

Pokud Vás napadlo, že víte o podobném místě a máte chuť jeho stav změnit k lepšímu, obraťte se na nás, poradíme Vám jak na to. Uvítáme také informace o nebezpečných místech (silnice), které musí obojživelníci překonávat v době jejich každoročních tahů k vodním plochám a kde při současném rozvoji automobilismu dochází k jejich značným úbytkům.

Výstavba ptačí pozorovatelny v Blahutovicích

Výstavba ptačí pozorovatelny v Blahutovicích

Český svaz ochránců přírody, v rámci projektu RWE Transgas Net. Blíž přírodě, otevřel veřejnosti v roce 2012 další z řady přírodně cenných lokalit, o které pečuje v regionech ČR. Jde o ptačí pozorovatelnu, která je součástí informačně naučné stezky v Blahutovicích, vesnice na okraji Regionu Poodří. Návštěvníci se jejím prostřednictvím mohou seznámit s historií i přírodními zajímavostmi obce, která byla v minulosti spíše známá jako lokalita pro výstavbu jaderné elektrárny a jejíž rozvoj byl proto z tohoto důvodu na dlouhá léta zastaven.

Stavební uzávěra je však dnes již minulostí a na Blahutovicích je to znát. Jedním z několika projektů, které byly v obci realizovány, je informačně naučná stezka upozorňující na přírodní a kulturní zajímavosti vesnice a jejího okolí.

Trasa má pět zastavení a dostanete se s ní nejen k obnoveným kapličkám a božím mukám ale také k prameni Rynka do staré pískovny či k rybníku.

Právě u rybníka se podařilo stezku doplnit o objekt ptačí pozorovatelny, který má sloužit nejen návštěvníkům této lokality ale také dětem z okolních škol, které stezku navštěvují v rámci svých školních projektů environmentální výchovy.

Jde o obtočný rybník na Lučickém potoce, který je podle zákona o ochraně přírody a krajiny významným krajinným prvkem. Na jeho okrajích postupně vznikla mokřadní společenstva, obývaná zajímavými druhy živočichů.

Z řady živočišných druhů, které se tady vyskytují, je možno uvést například chráněné skokany zelené, rosničku zelenou a užovku obojkovou. Z pozorovatelny lze na rybníku sledovat ledňáčka říčního, volavku popelavou a kachny, které zde zalétávají z okolních vodních toků a rybníků. Druhově nejpočetnější je hmyz vázaný na stojaté vody a spolu s ním i společenstva mokřadních a vodních rostlin, z nichž jmenujme jen některé zástupce, jako jsou kosatec žlutý, žabník jitrocelový, šípatka vodní a hvězdoše.

O rybník pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR společně s místními ochránci přírody a rybáři. Společně s místními partnery je připravován projekt revitalizace lokality tak, aby byla v ještě větší míře podpořena biodiverzita tohoto zajímavého místa.

Projekt RWE Transgas Net. Blíž přírodě, je realizován ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností RWE Transgas Net. Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Bližší informace:                                                                             

Zuzana Sýkorová

Kancelář ústřední výkonné rady ČSOP

tel.: 731 760 872

e-mail: csop@ecn.cz

Lumír Kuchařík

Základní organizace ČSOP Jeseník nad Odrou

tel.: + 420 603 845 216

e-mail: kucharik.lumir@seznam.cz                                                                 

PSDOMOV

V první májovou sobotu 2.5.2015 se v komunitním centru Klášter v Blahutovicích sešli na společném setkání členové Klubu chovatelů valašské ovce.Klub chovatelů tohoto plemene ovce se schází pravidelně a každý rok ovčáci sdílejí své zkušenosti z chovů, hodnotí uplynulý rok a spřádají plány do budoucna.
Hostitelem byl pozemkový spolek při Českém svazu ochránců přírody Jeseník nad Odrou, kterému valašské ovce pomáhají pastvou udržovat přírodně zajímavé lokality. Účastníci se také prošli po místní informačně naučné stezce a seznámili se s projektem podporujícím péči o půdu -kompostárnou farmy Hasalů.
Děkujeme všem kteří přijeli a také těm kteří pomohli při přípravě pohodového jarního odpoledne.
Lumír Kuchařík, pozemkový spolek Domov