PF 2020

 

Pf-2020-zo-csop

Nejnovější aktivitaOchrana našich nejohroženějších biotopů - mokřadů a stepí - prostřednictvím pozemkových spolků

Mokřadní a „stepní“ (tedy přesněji řečeno xerotermní a subxerotermní) biotopy patří k druhově nejzajímavějším, zároveň však k nejohroženějším společenstvům střední Evropy. Řada z nich je v péči či dokonce vlastnictví pozemkových spolků. Právě na ně je zaměřen projekt, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Projekt bude v následujících čtrnácti měsících realizovat Český svaz ochránců přírody společně s třinácti partnery – jedenácti pozemkovými spolky, Výzkumným ústavem vodohospodářskýT.G.Masaryka a kolegy z norské neziskové organizace Naturvernforbundet i Buskerud. Těžištěm projektu je management padesáti vybraných lokalit, součástí jsou však i výzkumné aktivity, výměna zkušeností s norskými partnery a na závěr odborná konference.

 Pozemkový spolek při ZO ČSOP je partnerem v tomto projektu podpoří obnovu a opatření vedoucí k udržitelnosti mokřadních  biotopů na sedmi  lokalitách mezi kterými jsou mokřady i staré pískovny.

Odkaz na centrální stránky projektu: Ochrana mokřadů a stepí

Ehp-fondy_logo

Dsc_7997Dsc_7999Dsc_8004

Dsc_7854Dsc_7887

Mokřady a stepí

Dscn1089Dscn2531Dscn2532


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Výstupy z projektu

Realizátor: partner ZO ČSOP Jeseník nad Odrou

Lokalita Blahutovická pískovna

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě spočívala ve:

 • - výřezu náletových dřevin svépomocí včetně likvidace vyřezané hmoty (0,9 ha),
 • - vybudování zimovišť pro obojživelníky svépomocí,
 • - kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (0,2 ha), - úklidu černé skládky svépomocí.

V průběhu druhé poloviny dubna 2015 byla na lokalitě uklizena černá skládka. Odvezeny byly hlavně kovy, plasty, sklo a po roztřídění byl materiál uložen na sběrný dvůr a do sběrných nádob. Později probíhaly již jen drobné úklidy.

Na lokalitě probíhal v průběhu celého projektu výřez náletových dřevin na ploše 0,9 ha. Část dřevní hmoty byla odstraněna a část byla využita pro vybudování zimoviště pro obojživelníky.

Zimoviště pro obojživelníky bylo vytvářeno postupně od března do konce listopadu r. 2015. Při budování byl využit materiál získaný výřezem náletových dřevin.

Od května do září r. 2015 proběhlo na lokalitě na celkové ploše 0,2 ha kosení travních porostů. Pokosená travní hmota byla usušena na seno pro krmení hospodářských zvířat.

Lokalita Dolní mlýn

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě spočívala ve:

 • - výřezu náletových dřevin svépomocí včetně likvidace vyřezané hmoty (0,4 ha),
 • - kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (1 ha),
 • - extenzivní pastvě (1 ha), - obnově stružek svépomocí (300 m).

Od května do začátku srpna r. 2015 probíhal na lokalitě výřez náletových dřevin. Celkem byla zbavena náletů plocha o velikosti 0,4 ha.

Ve stejné době jako výřez náletů probíhalo na lokalitě kosení travních porostů. Celkem byla pokosena plocha o velikosti 1 ha. Travní hmota byla usušena na seno pro krmení hospodářských zvířat.

Na podzim (září 2015) byla na lokalitě zahájena pastva, která probíhala až do poloviny listopadu. Dohromady byla přepasena plocha o velikosti 1 ha.

Od května do října 2015 probíhala postupně obnova stružek v celkové délce 300 m.

Lokalita Hrabětický mokřad

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě spočívala ve:

 • - výřezu náletových dřevin svépomocí včetně likvidace vyřezané hmoty (0,07 ha),
 • - vybudování zimovišť pro obojživelníky svépomocí,
 • - eliminaci invazních druhů rostlin svépomocí (0,2 ha),
 • - kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (0,08 ha), - budování a obnově tůní svépomocí (tůň o ploše 50 m2 )
 • - úklidu černé skládky svépomocí.

V průběhu druhé poloviny dubna r. 2015 proběhl na lokalitě úklid černé skládky.

Od konce března r. 2015 probíhal na lokalitě průběžně výřez náletových dřevin, ukončen byl na jaře roku 2016.

Část dřevní hmoty získané eliminací náletů byla ponechána na hromadě jako základ zimoviště pro obojživelníky. Na tyto základy byla ukládána během sečení i část posečené biomasy. Zimoviště bylo dokončeno na začátku října 2015.

V rámci projektu probíhala na lokalitě také eliminace invazních druhů rostlin (orobince úzkolistého a rákosu obecného). Část získané biomasy byla použita při budování zimoviště pro obojživelníky. Aktivita probíhala po celou dobu trvání projektu.

Kosení travních porostů na celkové ploše 0,08 ha proběhlo během července a srpna 2015. Pokosená travní hmota byla usušena na seno pro krmení hospodářských zvířat.

Dle plánu byla na lokalitě vybudována během srpna a září 2015 tůň o ploše 50 m2 .

Lokalita Mokřad v Dubu

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě Mokřad v Dubu spočívala ve:

 • - výřezu náletových dřevin svépomocí včetně likvidace vyřezané hmoty (0,4 ha),
 • - eliminaci invazních druhů rostlin svépomocí (0,1 ha), - vybudování zimovišť pro obojživelníky svépomocí,
 • - kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (0,3 ha),
 • - budování a obnově tůní (2 tůně o celkové ploše 80 m2 ).

Výřez náletových dřevin probíhal od druhé poloviny srpna do konce listopadu 2015. Celkem bylo odstraněno 0,4 ha náletů

V návaznosti na odstraňování náletů bylo zahájeno také budování zimoviště pro obojživelníky. Kromě materiálu získaného výřezem náletových dřevin byla na vytvoření zimoviště použita také biomasa získaná kosením. Práce byly ukončeny na konci listopadu 2015.

Kosení na lokalitě probíhalo v srpnu 2015. Část pokoseného travního porostu byla využita pro budování zimoviště, zbytek byl usušen na seno pro krmení hospodářských zvířat.

V průběhu října až prosince 2015 byl Mokřad v Dubu obohacen o dvě tůně o celkové ploše cca 80 m2 .

Lokalita Niva Vlčnovského potoka

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě spočívala ve:

 • - výřezu náletových dřevin svépomocí včetně likvidace vyřezané hmoty (0,5 ha),
 • - vybudování zimovišť pro obojživelníky svépomocí,
 • - kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (0,3 h), - budování a obnově tůní (tůň o ploše 40 m2 ).

K výřezu náletových dřevin docházelo na lokalitě od března 2015 průběžně až do konce projektu. Celkem bylo vyřezáno 0,5 ha náletů.

Kosení travních porostů bylo prováděno od května do září 2015. Celkem byla pokosena plocha o velikosti 0,3 ha. Část posečené travní hmoty byla využita při vytváření zimoviště pro obojživelníky, zbytek byl usušen na seno pro krmení hospodářských zvířat.

Budování zimoviště pro obojživelníky bylo dokončeno na konci listopadu 2015. Práce probíhaly v návaznosti na další projektové práce – kosení travních porostů a výřez náletových dřevin, kdy část biomasy získané při těchto aktivitách byl využit právě při budování zimoviště.

Díky projektu je Niva Vlčnovského potoka v současnosti bohatší o jednu tůň o ploše 40 m2 , která byla vytvořena během října až prosince roku 2015.

Lokalita Poloúveský mokřad

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě spočívala ve:

 • - výřezu náletových dřevin svépomocí včetně likvidace vyřezané hmoty (0,01 ha),
 • - vybudování zimovišť pro obojživelníky svépomocí,
 • - eliminaci invazních druhů rostlin (0,15 ha),
 • - kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (0,3 h),
 • - extenzivní pastvě (0,3 ha),
 • - budování a obnově tůní (tůň o ploše 40 m2 ),
 • - obnově stružek (100 m),
 • - úklidu černé skládky.

V průběhu druhé poloviny dubna r. 2015 proběhl na lokalitě úklid černé skládky svépomocí.

Po úklidu lokality následoval odvoz odpadků.

Výřez náletových dřevin probíhal v Mokřadu v Dubu od června do srpna na ploše 0,01 ha. Část dřevní hmoty byla odstraněna, část byla využita při budování zimovišť pro obojživelníky.

V polovině srpna 2015 byla zahájena eliminace invazních druhů srostlin (orobince širokolistého a rákosu obecného). Práce probíhaly až do skončení projektu. Posečená biomasa byla odstraněna a část rovněž byla využita při budování zimoviště pro obojživelníky.

Kosení travních porostů na ploše 0,3 ha probíhalo od června do srpna 2015. Travní hmota byla usušena na seno pro krmení hospodářských zvířat a část byla využita pro vybudování zimoviště.

Zimoviště pro obojživelníky bylo budováno v návaznosti na výřez náletových dřevin a kosení, kdy část materiálu získaná při těchto aktivitách byla využita na vybudování zimoviště.

Od konce června do poloviny září 2015 byla na lokalitě realizována extenzivní pastva ovcí a koz. Celkem byla přepasena plocha s výměrou 0,3 ha.

Začátkem listopadu 2015 byla v Poloúveském mokřadu vytvořena tůň o velikosti 40 m2 .

V rámci projektu bylo na lokalitě obnoveno 100 m stružek. Práce probíhaly od června do začátku listopadu 2015.

Lokalita Údolnice - Mrchoviště

Realizace projektu „Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků“ na lokalitě spočívala ve:

 • - výřezu náletových dřevin svépomocí včetně likvidace vyřezané hmoty (0,5 ha),
 • - vybudování zimovišť pro obojživelníky svépomocí,
 • - kosení travních porostů svépomocí včetně likvidace posečené hmoty (0,3 h),
 • - budování a obnově tůní (4 tůně o celkové ploše 120 m 2 ),
 • - dosadbě vrby křehké, vrby trojmužné, vrby slezské a vrby košíkářské (50 ks).

Výřez náletových dřevin probíhal postupně od dubna 2015 až do dubna 2016. Celkem bylo zlikvidováno 0,5 ha náletů. Část získané hmoty byla využita pro vybudování zimoviště pro obojživelníky.

Kosení travních porostů probíhalo na lokalitě od června do září 2015. Celkem byla pokosena plocha o velikosti 0,3 ha. Travní hmota byla usušena na seno pro krmení hospodářských zvířat a část byla využita při budování zimoviště pro obojživelníky.

Zimoviště bylo vytvářeno v návaznosti na další projektové aktivity – kosení a výřez náletových dřevin. Aktivita byla ukončena začátkem září 2015.

Na podzim 2015 byly vybudovány na lokalitě 4 tůně o celkové ploše 120 m2 .

Průběžně byla vytvářena vyřezávkami plocha vhodná pro dosazení 50 kusů vrb. Výsadba byla provedena na jaře roku 2016.

http://www.csop.cz/index.php?cis_menu=1&m1_id=1003&m2_id=%20%201071&m3_id=m3_id&m4_id=2153&m_id_old=2148